Contech Development Inc

Contech Development Inc.
Beijing Office
Green Lake Plaza
Tower 1
Suite 608
105 YaoJiaYuan Road
ChaoYang District
Beijing
China, 10025

Tel: +86 10 5928 2938
Fax + 86 10 5928 2939

Email: contechchina@163.com

Website: www.contech-development.com

Contact: Michael Zhang